ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR) pre produkt PARKUJ RÝCHLO

Ak ste už navštívili náš web produktu PARKUJ RÝCHLO prvýkrát alebo ste naši súčasní zákazníci, ktorí už túto službu využívajú pre svoju klientelu, môže z našej strany dôjsť k spracovaniu vašich osobných údajov. Radi by sme Vás ubezpečili, že ochrana Vášho súkromia bude vždy našou prioritou. Prehlasujeme, že pri spracovaní osobných údajov sa riadime platnou právnou úpravou a dbáme o ich maximálne zabezpečenie. Nižšie nájdete informácie, aké údaje o vás máme, prečo ich zhromažďujeme a ako s nimi zaobchádzame.

IDENTITA A KONTAKTNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje spracovávame v pozícii ich správcu a spracovateľa, naše identifikačné a kontaktné údaje sú nasledujúce:
Spoločnosť: SONET Slovakia, s.r.o. – Member of Payten, Pluhová 2, 831 03 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36354767
Spoločnosť je zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.54069/B
https://www.sonet.cz/sk/
E-mail: sonet@sonet.sk

V našej spoločnosti bol menovaný poverenec pre ochranu osobných údajov, ktorým je JUDr. Roman Tomek, advokát so sídlom Purkyňova 648/125, 621 00 Brno, CR, e-mail: roman.t@sedlakovalegal.com, môžete sa tak obracať aj priamo na neho.

Zverejnením týchto zásad spoločnosť SONET Slovakia poskytuje informácie zákazníkom o spracovaní osobných údajov našej spoločnosti, ktorý je v súlade so Zákonom č. 110/2019 Sb. a o právach zákazníkov vyplývajúcich z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR).

Osobnými údajmi sa rozumejú dáta, ktoré môžu identifikovať fyzickú osobu, napríklad: e-mailová adresa, telefónne číslo, doručovacia adresa apod.

Spracovanie týchto údajov je pre nás nevyhnutné preto, aby sme mohli poskytovať služby vám, našim zákazníkom.

Pri spracovaní osobných údajov vychádzame zo zásad zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, obmedzenia účelu, minimalizácie údajov, presnosti, obmedzenia uloženia, integrity a dôvernosti. Osobné údaje sú spracovávané ručne i automatizovane.

Spoločnosť SONET Slovakia vystupuje v roli správca i spracovateľa osobných údajov. U služieb, pri ktorých vystupujeme v pozícii spracovateľa osobných údajov, kde s údajmi nakladáme podľa inštrukcií zákazníka, ale vždy v rozsahu s platnou legislatívou. Tam, kde vystupujeme v úlohe správcu údajov je tento typ služby upravený špeciálnymi podmienkami samostatnej zmluvy o spracovaní osobných údajov.

SPRÁVA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov našej spoločnosti je:

 • plnenie zmlúv uzatvorených medzi nami a zákazníkmi,
 • povinnosť spracovávať osobné údaje dané zvláštnymi zákonmi,
 • náš oprávnený záujem spracovávať také osobné údaje, kedy nám to umožňuje platná zákonná úprava,
 • poskytnutie súhlasu s účelom spracovania osobných údajov zákazníkom.

ROZSAH SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ

 • Kontaktné a identifikačné údaje zákazníka
 • Údaje o klientoch zákazníka
 • Údaje potrebné k funkčnosti webových stránok
 • Údaje o správaní zákazníka na webe a pri čítaní správ

ZDROJE PRE ZÍSKAVANIE ÚDAJOV

Osobné údaje spravidla získavame priamo od našich zákazníkov, ktorí nám ich poskytnú v súvislosti s plnením zmluvného vzťahu.

DĹŽKA SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje spracovávame po dobu trvania dôvodov spracovania osobných údajov. Pravidlá pre zmazanie dát sú dané v špecializovaných podmienkach samostatnej zmluvy o spracovaní osobných údajov.

V prípade uplatnenia „práva na vymazanie” osobných údajov zo strany zákazníka, nie sú touto požiadavkou dotknuté naše povinnosti vyplývajúce zo zákonných alebo zmluvných vzťahov spojených so spracovaním takýchto osobných údajov. Osobné údaje sú vymazané až po uplynutí lehôt, ktorými sme viazaní.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV ĎALŠÍMI SPRACOVATEĽMI

Pre spracovanie osobných údajov využívame v niektorých prípadoch služby ďalších spracovateľov. S týmito spracovateľmi máme uzatvorené zodpovedajúce zmluvné vzťahy, zabezpečujúce ochranu osobných údajov a títo spracovatelia údaje spracovávajú len na základe našich pokynov.

PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM

Prístup k osobným údajom majú iba osoby, ktoré plnia úkony v súvislosti s účelom spracovania osobných údajov. Tieto osoby sú zodpovedajúcim spôsobom preškolené o ochrane osobných údajov a sú viazané dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, s ktorými sa v súvislosti so spracovaním osobných údajov stretnú.

PRÁVA SÚVISIACE S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zákazník, ktorého osobné údaje sú spracovávané, má najmä

 • Právo na prístup, kedy má najmä právo vedieť, ktoré osobné údaje, za akým účelom a ako dlho ich spracovávame, ako ich získavame a ako s nimi nakladáme.
 • Právo na opravu, kedy bez zbytočného odkladu po patričnom overení údajov takúto zmenu vykonáme.
 • Právo na výmaz, kedy nás zákazník môže požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré spracovávame. Toto právo sa neuplatní do doby, kým nás k spracovaniu zaväzujú osobité zákony alebo iné zmluvné vzťahy.
 • Právo na obmedzenie spracovania, ktoré umožňuje zákazníkovi obmedziť využitie spracovaných osobných údajov pre ďalšie spracovanie.
 • Právo namietať proti spracovaniu, ak sa zákazník domnieva, že údaje sú spracovávané bez oprávneného záujmu alebo bez vyjadrenia súhlasu so spracovaním osobných údajov.
 • Právo podať sťažnosť, najmä ak sa domnieva, že osobné údaje sú spracovávané neoprávnene alebo v rozpore s platnými právnymi predpismi, napriek uplatneniu uvedených práv.

AKO NÁS KONTAKTOVAŤ

V prípade, že nás budete chcieť kontaktovať v súvislosti so spracovaním osobných údajov, môžete tak urobiť pomocou e-mailu sonet@sonet.sk alebo môžete priamo kontaktovať nášho poverenca pre ochranu osobných údajov, ktorým je JUDr. Roman Tomek, advokát so sídlom Purkyňova 648/125, 621 00 Brno, CR, e-mail: roman.t@sedlakovalegal.com.

ZMENY TÝCHTO ZÁSAD

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme upravovať a aktualizovať, vykonané zmeny budú platné dňom zverejnenia na týchto stránkach.
Účinnosť tejto verzie Zásad ochrany osobných údajov je 15. 4. 2019.

VYHLÁSENIE O POUŽÍVANÍ COOKIES

ČO SÚ COOKIES?

Cookies sú malé dátové súbory, nevyhnutné pre niektoré funkcie webových stránok. Vďaka nim si stránky môžu zapamätať rôzne nastavenia, ako je jazyk, font a ďalšie možnosti, ktoré ste si pre zobrazenie stránok sami zvolili. To je dôvod, prečo cookies umiestňujeme na váš počítač.

NA NAŠOM WEBE POUŽÍVAME TIETO COOKIES

 • Google Analytics – aby sme vám mohli stránky lepšie prispôsobiť, využívame pre meranie anonymných dát o správaní užívateľov nástroj Google Analytics.
 • Google Ads – cookies (dlhodobé) generované reklamným systémom. Pomocou týchto cookies môžeme vyhodnocovať efektivitu predajných kanálov.
 • Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram – cookies (krátkodobé aj dlhodobé) sú používané widgetem sociálnych sieťach, ktoré sú vložené na týchto stránkach.

Cookies nikdy nepoužívame k tomu, aby sme vás osobne identifikovali a nikdy do nich neumiestňujeme citlivé alebo osobné dáta.

AKO JE MOŽNÉ UPRAVIŤ VYUŽÍVANIE COOKIES

Všetky cookies, ktoré už na vašom počítači sú, môžete vymazať. Väčšina prehliadačov tiež ponúka možnosť blokácie umiestňovania cookies na váš počítač, v takom prípade ale nebudete môcť využiť všetky naše služby. Detailné informácie o nastavení ukladania súborov cookies v internetovom prehliadači nájdete na stránkach poskytovateľa konkrétneho softwaru:

VYUŽITÍ GOOGLE ANALYTICS

Táto stránka používa službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. Táto služba používa súbory cookies. Informácie o užívaní stránky spolu s obsahom súboru cookie budú spoločnosťou Google prenesené a uložené na serveroch v Spojených štátoch. Google bude užívať tieto informácie pre účely vyhodnocovania používania stránky a vytvárania správ o jej aktivite, určenej pre jej prevádzkovateľa a pre poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činnosti na stránke a užívanie internetu vôbec. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak to bude požadované zákonom alebo ak budú tieto tretie osoby spracovávať tieto informácie pre Google.

Close Menu